Skip to main content

แผนการจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ปี 2564-2567

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี 2565

ผลงาน Knowledge Manangement สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน