Skip to main content

แผนการจัดการความรู้

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี 2565

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ปี 2564-2567

ข้อมูลเครือข่ายการจัดการความรู้ สนข ปี 2560-2567

ผลงาน Knowledge Manangement สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

สรุปผลงานการประกวด KU-KM Day ครั้งที่ 10

2166

จำนวนผู้เข้าชม