Skip to main content

นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

Mr.Ugrit Manujantarat

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

นายชัยวัฒน์ เทพสาร

Mr.Chaiwat Thepsarn

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

นายศักดิเดช อุบลสิงห์

Mr.Sakdidej Ubolsing

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

Mr.Somkiat Thaipreecha

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

นางสาวนันทนัช อนันทาวุฒิ

Miss Nanthanat Anantawut

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง

นายเตชทัต ศุภสินอธิกา

Mr.Techatat Supasinatikha

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

Mr.Peerapat Tampradit

ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต

นางสาวอโรชา ทองลาว

Miss Arocha Thonglao

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สิน