Skip to main content

แบบฟอร์มการขอใช้งาน

  • แบบฟอร์มการขอขึ้นบินโดรน:
  • แบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์:
  • แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย:
  • สัญญาอนุญาตให้พนักงานฯไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย:

       [PDF..]