Skip to main content

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ศิริชัย ศรีพรหม

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

งานบริการผู้ป่วยนอก

นางสาวอาภรณ์ ชื่นประไพ

หัวหน้างานบริการผู้ป่วยนอก
center center

นางสาวรัตนวรรณ เสมาชัย

พยาบาลชำนาญการ

นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ

พยาบาลชำนาญการ

นางสาวรสิตา ลีลาวรรณเขต

เภสัชกรปฏิบัติการ