Skip to main content

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ศิริชัย ศรีพรหม

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวเกษรินทร์ ชินโน

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
center center

พันจ่าอากาศเอกตะวัน สุริยาวงษ์

พยาบาลปฏิบัติการ

นางจีรัชญ์ ศุภวิวัฒน์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายวาทิศ รูปงาม

พนักงานขับรถยนต์

นายอมรเทพ บัวศรี

พนักงานขับรถยนต์