Skip to main content

กองบริหารกิจการนิสิต : งานหอพักนิสิต

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต

งานหอพักนิสิต

นางสาวณิติการ์ อินทร์ศิริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานหอพักนิสิต

นางสาวปุณยวีร์ โพธิ์ศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอรัญ เภาด้วง

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ ประกอบแสง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวโปร่งมณี ทองยอดเกรื่อง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสิริพร ยืนยง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสำราญ สระทองมอญ

แม่บ้าน บ.2

นางนกเล็ก เสืองามเอี่ยม

พนักงานทั่วไป

หน่วยซ่อมบำรุง

ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ ทองยอดเกรื่อง

ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายสนอง พึ่งนุสนธิ์

ช่างเทคนิค

นายธราพงษ์ เหมือนสวน

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายณัฐพล ใจงาม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายนิคม คูหา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายแอ๊ด ใจงาม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายปัญญา สง่าศิลป์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสิทธิโชค พึ่งนุสนธิ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสมใจ รอดจีน

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายธิติ ข้าวหอมดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป