Skip to main content

กองบริหารกิจการนิสิต : งานพัฒนานิสิต

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต

งานพัฒนานิสิต

นายธนกฤต มากงลาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนานิสิต

นางสาวแพรว เกียรติกำจาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานิสิต

นายสมพงษ์ ผลสมบูรณ์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

นางสาวศิวาพร หาระทา

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวนฐมน ตันสกุล

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิภาพร อ่อนดี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวภัทราพร พันธ์แก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร