Skip to main content

กองบริหารกิจการนิสิต : งานกิจการนิสิต

นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต

งานกิจการนิสิต

นางบังอร บรรณจิรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานกิจการนิสิต

นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวพริม เกียรติกำจาย

นักวิชาการศึกษา

นายสมพร สุวรรณ์นอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกัญญา สืบเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรัญญา พรมมิ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาววรรณวิไล กุลประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร