Skip to main content

กองบริการกลาง : งานรักษาความปลอดภัย

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง

งานรักษาความปลอดภัย

นายเมธี มาลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายสานนท์ คล่องแคล่ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
นายวีระ บุญชู
พนักงานสื่อสาร ส2
นายพนม สวนแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
นายสุชาติ เทียนวันวิสาข์
พนักงานสื่อสาร ส2
นายพเยาว์ นรินทร
พนักงานสื่อสาร ส2
นายวิวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
นายสมพงษ์ โสดา
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
นายพจน์ คงแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
นายมานพ ทองล่อย
พนักงานสื่อสาร ส2
น.ส.นภัสวรรณ คล้ายคลึง
พนักงานธุรการ ส4

นายคฑาวุฒิ มากพินโย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมหมาย พาณิชย์ฐิติโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชยพล สมพรหมทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายนิทัศน์ สวัสดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายภควัต สระทองพูน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายดำรงค์ เหล็งปก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัฒนา สมพรมทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมงคล ด้วงแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายหนึ่ง ทองพุก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายรณชัย พิมสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายบุญสืบ ใจเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายดนุชา พึ่งนุสนธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายโชคชัย อึ้งเจริญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวุธ ทั่งเหมือน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเฉลียว รื่นนุสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอรุณ ประวงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัชระ ช้างเยาว์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเกษแก้ว สระทองยอด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอดุลเดช ห้วยหงส์ทอง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุธีร์ อินทโพธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐพัชร์ โตทัพ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสาธิต โพธิ์นาคเงิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัทภิชาพงษ์ รุผักชี

พนักงานรักษาความปลอดภัย