Skip to main content

กองบริหารการศึกษา : งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

งานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสาวพรรณพนัช จันหา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและยุทธศาสตร์การศึกษา

center center

นางรุ้งนภา สุนทรศารทูล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสรรค์วรา โมกขะสมิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางสาววิจิตรา เรณูแย้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวพนัชกร แช่มช้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวปารณีย์ เชียงกา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2