Skip to main content

กองบริหารการศึกษา : งานทะเบียนและประมวลผล

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

center center

นางสาวศรินทร รัตนฤมิตศร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายนิรุทธ์ รวยรื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางสาวสาริศา หนูเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา ท้าวสิมมา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาววรกานต์ วิวัฏฏ์กุลธร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ