Skip to main content

กองบริหารการศึกษา : งานบริการการศึกษา

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

งานบริการการศึกษา

นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

center center

นางสาวนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวขวัญนภา เมฆอรุณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวปรียานุช พิมสน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวกิติมา สุขดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาววารินทร์ พันยุโดด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสมจิตร โสนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน