ประวัติความเป็นมา

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แยกมาจากกองต่าง ๆ ของสำนักอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน จนกระทั่ง 6 มกราคม 2532  โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ได้จัดตั้งหน่วยงานระดับกอง คือ กองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) โดยยังให้เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน

    ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 มีมติให้จัดตั้งสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง ประกอบด้วยกองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

       วันที่ 23 เมษายน 2547  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติ ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขต โดยยกฐานะหน่วยกีฬา งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ในสังกัดกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์กีฬา กำแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

       วันที่ 21 ตุลาคม 2552 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยยกฐานะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

          วันที่ 30 ธันวาคม 2552 จัดตั้ง ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองธุรการ (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ไม่มีการกำหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนราชการ

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 รับโอน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2554)

          วันที่ 10 สิงหาคม 2554 จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานที่ไม่มีการกำหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนราชการเช่นเดียวกับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

         วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 รับโอนหน่วยงานในสังกัดสถานบันวิจัยและกำแพงแสน จำนวน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่ และฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 รับโอนโครงการในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อค้นคว้าและพัฒนา ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ และโครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เหลือเพียง 4 กอง คือ กองบริหารทั่วไป กองบริหารวิชาการและนิสิต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริการกลาง

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานทั้งหมด  โดยสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จากเดิมมีทั้งหมด  6 หน่วยงาน  ได้ปรับเหลือเพียง  4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย   กองบริหารงานทั่วไป กองบริหารวิชาการและนิสิต  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  กองบริการกลาง

      วันที่  25 ธันวาคม 2562  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีมติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็น 6 กอง และปรับหน่วยงานภายในกองใหม่ ดังนี้

      1) กองบริหารทั่วไป  โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานอำนวยการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ  งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

      2) กองบริหารการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3  งาน ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผลงานบริการการศึกษา งานบริหารหลักสูตร และยุทธศาสตร์การศึกษา

        3) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารการวิจัย  งานบริการวิชาการ  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

        4) กองบริการกลาง โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคารสถานที่  งานยานพาหนะและภูมิทัศน์   งานรักษาความปลอดภัย   งานกีฬา    สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        5) กองบริหารกิจการนิสิต  ยกฐานะงานกิจการนิสิต จากกองบริหารวิชาการนิสิตเดิม โดย     แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานกิจการนิสิต  งานพัฒนานิสิต  งานหอพักนิสิต

        6) กองบริหารทรัพย์สิน  ยกฐานะงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จากกองบริหารทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น  3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่ งานหารายได้และสิทธิประโยชน์

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191