ภาระหน้าที่
 •       สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  เจตจำนงในการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหารตามนโยบายของวิทยาเขตกำแพงแสน และสนับสนุนการจัดการด้านการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  6 กอง  มีภาระหน้าที่ดังนี้

  • กองบริหารทั่วไป

        มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในด้านงานสารบรรณ พิธีการ ประชุม เลขานุการ การบริหารทั่วไป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามนโยบายของวิทยาเขต การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  นิติการ การเงิน การบริหารงบประมาณ พัสดุ งานนโยบายและแผน งานผังแม่บท งานพัฒนาคุณภาพ วิเทศสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
  • กองบริหารการศึกษา

        มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษาและรับรองการสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานสากล งานบริการการศึกษา การรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูล MIS ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา งานหลักสูตรและบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร
  • กองบริการการวิจัยและบริการวิชาการ

        มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนด้านการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยและสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ให้บริการทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กองบริการกลาง 

         มีหน้าที่ สนับสนุนการให้บริการพื้นฐานทั่วไปด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ งานพาหนะและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย  และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กองบริหารกิจการนิสิต

        มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการพัฒนานิสิต ยกระดับความสามารถของนิสิต และเพิ่มทักษะนิสิต สวัสดิการและหอพักนิสิต  สุขภาวะของนิสิต (Happy place) เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิต วางแผนและแก้ไขปัญหาของนิสิต
  • กองบริหารทรัพย์สิน

        มีหน้าที่การบริหารมูลค่าสินทรัพย์ของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อประเมินราคาสินทรัพย์ของวิทยาเขตกำแพงแสนทั้งระบบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การหารายได้จากพื้นที่ การสร้าง   แบรนด์เกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดำเนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในอาคาร และจัดทำข้อมูลบริหารทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191