คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

Read more


SAR ปรับปีการศึกษา 2556

ตัวอย่าง SAR คณะ ปีการศึกษา 56 (ปรับแก้ 26 มี.ค. 57)

Read more

ตัวอย่าง SAR สถาบัน ปีการศึกษา 56 (ปรับแก้ 26 มี.ค. 57)

Read more

ตัวอย่าง SAR สำนัก (สนับสนุนการเรียนการสอน) ปีการศึกษา 56

Read more


แบบเก็บข้อมูลคณะวิชาปีการศึกษา 56

แบบเก็บข้อมูลองค์ 2

Read more

แบบเก็บข้อมูลองค์ 3

Read more

แบบเก็บข้อมูลองค์ 4

Read more

แบบเก็บข้อมูลองค์ 5

Read more

แบบเก็บข้อมูลองค์ 6

Read more

แบบเก็บข้อมูลองค์ 7

Read more


แบบเก็บหน่วยงานสนับสนุนปีการศึกษา 56

แบบเก็บสำนักสถาบัน 2

Read more

แบบเก็บสำนักสถาบัน 3

Read more

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191