สรุปรางวัลการประกวด "KU-KM BEST PRACTICE AWARDS" และ "KU-KM MART AWARDS" ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

          วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อประกวดรางวัล "KU-KM Best Practice Awards" และนำเสนอองค์ความรู้เพื่่อเข้าประกวดรางวัล "KU-KM Mart Awards" ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระหว่างส่วนงาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ส่วนงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง และเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จยั่งยืน และกำหนดแนวทางการจัดการความรู้มอบสู่ส่วนงานปฏิบัติได้จริง โดยมีการสรุปผลรางวัลจากการประกวด "KU-KM Best Practice Awards" และ "KU-KM Mart Awards" ดังนี้

              - สรุปผลรางวัล Best Practice Awards 

              - สรุปผลรางวัล Mart Awards    

อ้างอิงจาก : ข่าวสาร kps.ku.ac.th

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191