แผนงาน

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฐมนิเทศ EdPEx แก่บุคลากร ระดับปฏิบัติงาน

Read more

แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

Read more

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read more

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2556-2565)

Read more

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (55-58)

Read more

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5 ปี (2556-2560)

Read more

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read more

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556-2559

Read more

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556-2560

Read more

แผนความต่อเนื่อง

Read more

แผนที่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ 2559

Read more

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 59

Read more

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 57

Read more

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 56

Read more

แผนบริหารความเสี่ยง

Read more

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191